Healing Botanicals

Aloe Vera, Lu Hui

Aloe Vera, Lu Hui

Aloe barbadensis

Calendula, Common Marigold, Jin Zhan Ju

Calendula, Common Marigold, Jin Zhan Ju

Calendula Officinalis

Ginger, Sheng Jiang

Ginger, Sheng Jiang

Zingiber officinale

Gingko, Yin Xing Ye

Gingko, Yin Xing Ye

Gingko biloba

Lavender, Xun Yi Cao

Lavender, Xun Yi Cao

Lavendula officialis

Lemon, Ning Meng

Lemon, Ning Meng

Citus x limon

Magnolia, Xin Yin Hua or Hou Pu

Magnolia, Xin Yin Hua or Hou Pu

Magnolia grandiflora

Mugwort, Moxa, Ai Ye

Mugwort, Moxa, Ai Ye

Artemnesia vulgaris

Poppy, Ying Su Qiao

Poppy, Ying Su Qiao

Papaver somniferum

Rose, Mei Gui Hua

Rose, Mei Gui Hua

Rosa spp

Rosemary, Mi Die Xiang

Rosemary, Mi Die Xiang

Salvia Rosmarinus

Turkey Tail Mushroom, Yun Zhi

Turkey Tail Mushroom, Yun Zhi

Trametes Versicolor

Valerian, Xie Cao

Valerian, Xie Cao

Valeriana officinalis

Western Red Cedar, Hong Shan Shu

Western Red Cedar, Hong Shan Shu

Thuja plicata